left

Stadgar

Stadgar för IML
- Innovativa Mindre Life Science Bolag

 • § 1 Ändamål

  Föreningen är en sammanslutning av mindre och medelstora, på svenska marknaden etablerade företag, som bedriver innovativ forsknings- och utvecklingsverksamhet inom läkemedelsområdet och med medicinskt avancerade produkter inom medical device-området.

  Förutom ovan nämnda skall även stödjande medlemmar kunna ges ett begränsat medlemskap. Dessa medlemmar skall ha rätt att delta vid föreningens möten samt ha förslagsrätt vid dessa. Stödjande medlem kommer ej att delta i samarbetet med Eucope eller i förekommande samarbete med Lif.

  Föreningens ändamål skall vara att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för att betingelserna för innovativ verksamhet i Sverige är sådana att en sund affärsmässig utveckling kan upprätthållas.

  Föreningen skall vidare ge medlemmarna en så god information och övrig service som möjligt samt stimulera att ömsesidigt tillvarata varandras kompetens och erfarenhet inom life science-området.

  Föreningens verksamhet omfattar ej arbetsgivarfrågor, kollektivavtalsfrågor och ej heller frågor om sådana konkurrensbegränsande åtgärder som avses i konkurrenslagen.

 • § 2 Firma

  Föreningens firma är IML-Innovativa Mindre Life Science Bolag

  Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som därtill bemyndigas av föreningsstämman eller styrelsen.

 • § 3 Inträde

  Beslut om antagande av medlem fattas av en enhällig styrelse sedan den presumtive medlemmen undertecknat förklaring att ställa sig respektive branschs etiska regler samt föreningens stadgar och beslut till efterrättelse.

 • § 4 Utträde

  Utträde ur föreningen erhålles vid kommande årsskifte efter uppsägning. Uppsägning skall inkomma till IML:s kansli senast sista oktober året innan utträdet. Inkommer uppsägning efter sista oktober sker utträdet först påföljande år.

 • § 5 Uteslutning

  Styrelsen må med omedelbar verkan besluta om uteslutning av medlem vars verksamhet icke längre fyller förutsättningarna för inträde eller som grovt eller vid upprepade tillfällen förgått sig mot föreningens stadgar eller beslut. Uteslutning må beslutas även beträffande medlem, för vilken bestämmanderätten övergått till sammanslutning eller annan som enligt styrelsens mening står i motsatsförhållande till den svenska läkemedelsindustrins intressen.

  Åsidosätter medlem eljest de förpliktelser, som följer av hans medlemskap – däri inbegripet vad som följer av respektive branschs etiska regler, beslut av föreningen stadgeenligt träffade överenskommelser med andra sammanslutningar eller med myndighet – äger styrelsen meddela honom erinran eller varning.

 • § 6 Styrelse

  Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamot skall vara vald representant från medlemsföretag, i första hand verkställande direktören. Föreningsstämman har också möjlighet att välja annan person utanför berörd sfär.

  Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt må inom sig utse ett verkställande utskott.

  Styrelsen utses av föreningsstämman.

  Styrelsen är beslutför såvida minst hälften av medlemmarna är närvarande vid styrelsesammanträde.

  Beslut fordrar enkel majoritet utom beslut i fråga om inträde eller uteslutande av medlem, vilket erfordrar att samtliga närvarande styrelseledamöter är ense om beslutet.

  Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

  Styrelseledamot är ej berättigad att delta i behandlingen av fråga som rör uteslutning av honom själv eller som i övrigt innefattar en uppenbar intressekonflikt för honom.

  Styrelsen eller förekommande fall verkställande utskottet åligger:

  • att förvalta föreningens tillgångar och beträffande dessa ansvara för att noggranna och fullständiga räkenskaper föres;
  • att över egna och föreningens sammanträden föra noggranna och fullständiga protokoll,
  • att förbereda de ärenden som skall behandlas av föreningen;
  • att fatta beslut om tid och plats för föreningens sammanträden;
  • att verkställa av föreningen fattade beslut;
  • att i förekommande fall fatta beslut om uteslutning av föreningsmedlem;
  • att före den 10 mars varje år till föreningens revisor överlämna räkenskaperna och de övriga handlingar som erfordras för revisionens verkställande.

  Styrelsesammanträde hålles minst 2 gånger om året och i övrigt då ordföranden eller medlem så begär.

  Styrelsen biträds i operativa åtgärder av en verkställande person.

  Föreningens kansli sköts av LIF (Läkemedelsindustriföreningen)

 • § 7 Föreningsstämma

  Föreningsstämma hålles en gång årligen under första kvartalet.

  Vid föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

  1. Val av ordförande vid mötet
  2. Upprättande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande
  3. Val av sekreterare att föra dagens protokoll, ävensom en person att jämte ordföranden justera protokollet
  4. Prövning av att kallelse ägt rum stadgeenligt
  5. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
  6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut med anledning av överskott eller underskott enligt balansräkningen
  7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
  8. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisors suppleant
  9. Beslut om räkenskapsårets avgifter till föreningen
  10. Annat ärende, som av styrelsen upptagits i kallelsen eller som av medlem eller styrelseordföranden skriftligen anmälts senast 10 dagar före stämman

  Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen per e-post senast två veckor före stämman.

  Varje medlem har en röst vid föreningsstämma. Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och som inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits.

 • § 8 Revision

  För granskning av styrelsen förvaltning och föreningens räkenskaper skall utses en revisor med en suppleant för honom, vilka väljes på ordinarie stämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma.

  Revisorn skall över granskningen avge en av honom underskriven berättelse i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. Berättelsen skall avlämnas till styrelsen senast den 31 mars varje år.

 • § 9 Sekretess

  Föreningsmedlem och funktionär får icke för utomstående yppa något om föreningens konfidentiella beslut eller föreningens interna angelägenheter av konfidentiell natur. Denna förpliktelse gäller även sedan medlem utträtt ur föreningen eller medlemskapet upphört av annan anledning respektive sedan funktionärs uppdrag åt föreningen upphört.

 • § 10 Ändring av stadgar

  Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom enhälligt beslut på föreningsstämma.

  I kallelse till stämma, varvid stadgeändring skall behandlas, skall ändringsförslagets sakliga innebörd anges.

 • § 11 Räkenskapsår

  Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 • § 12 Föreningens upplösning

  Om minst 2/3 av föreningens medlemmar hos styrelsen så påkallar, skall föreningen upplösas. Beslut härom fattas av föreningsstämman.

  Upplöses föreningen skall tillgångarna fördelas bland medlemmarna efter samma grunder som gäller för uttagande av årsavgift året före det år då upplösning sker.

 • § 13 Skiljedom

  Tvister i föreningsangelägenheter får icke dragas inför allmän domstol utan skall avgöras enligt gällande regler för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.

  Antagna den 23 juni 1987
  Senast ändrad den 13 mars 2018